🤘🏻🚚 Darmowa wysyłka wpisz kod [dostawa] 🚚🤘🏻

Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2019 r.

Cieszy nas Twoje zainteresowanie naszymi produktami oraz usługami i chcielibyśmy, abyś podczas odwiedzania naszego sklepu internetowego www.teddyroom.pl czuł się bezpiecznie w kontekście ochrony swoich danych osobowych. Temat ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do korzystania z naszych usług. Poniższe wyjaśnienia pomagają zrozumieć, w jaki sposób zapewniamy tę ochronę i jakie dane są zbierane oraz w jakim celu.

Niniejsza Polityka odnosi się do sklepu internetowego www.teddyroom.pl należącego i zarządzanego przez Administratora – firmę Teddy Room Bartłomiej Sokołowski, Skrzypnik 19, 55-216 Domaniów.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Tobie praw – jesteśmy do Twojej dyspozycji, skontaktuj się z nami:

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie

mailowo na adres: czesc@teddyroom.pl,

telefonicznie pod numerem: +48 733 100 885

Kilka definicji

TEDDY ROOM (określany w polityce „My“ lub "Nam"). Teddy Room Bartłomiej Sokołowski, Skrzypnik 19, 55-216 Domaniów, która jest jednocześnie Administratorem danych osobowych.

Dane Osobowe. Dane osobowe w rozumieniu art. 4 RODO, a zbierane za pośrednictwem Sklepu oraz przetwarzane przez Firmę TEDDY ROOM.

Polityka. Zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie. Dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie lub łącznie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Klient (określany w polityce „Ty“ lub „Ciebie”). To każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep / Serwis. To nasz sklep internetowy dostępny pod adresem teddyroom.pl

Konto. To zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Klienta w ramach Sklepu, wykorzystywanych do zarządzania usługami.

RODO. To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Cel i zakres pozyskiwania danych

Dane osobowe pobierane przez Nas będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności założenia i prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu bezpośredniej komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes  firmy Teddy Room Bartłomiej Sokołowski, Skrzypnik 19, 55-216 Domaniów. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej (newslettera) przesyłanej przez firmę Teddy Room Bartłomiej Sokołowski, Skrzypnik 19, 55-216 Domaniów na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli wprowadzi mail w oznaczone pole i wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie checkboxa na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Sklepu internetowego.

Możemy przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta. Podanie danych osobowych wskazanych powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w naszym sklepie internetowym.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji zawartej umowy. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.

W przypadku, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dodatkowych zgód – oczywiście pod warunkiem, że je wyrazisz – przetwarzamy je aż do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego - przetwarzamy je aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Podsumowując, Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Odbiorcy danych

Udostępniamy zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą udostępniamy zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności. Możemy również przekazywać dane dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z firmą Teddy Room Bartłomiej Sokołowski, Skrzypnik 19, 55-216 Domaniów i tylko zgodnie z jej poleceniami. W przypadku kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione kontrolerom.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie Twoje dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszego Sklepu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nasz Sklep używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Klienta danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta Klienta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Twoje prawa

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

3. uzyskać kopię swoich danych osobowych;

do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę,

2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,

5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług;

ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,

2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,

3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Obowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności oraz Polityki plików cookies i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium